ગુજરાત ના એક લાખ થી વધુ વસ્તીવાળા શહેરો

ગુજરાત ના એક લાખ થી વધુ વસ્તીવાળા શહેરો

(More than one million population cities of Gujarat)(Gujarat Cities Population)

ચાલો આજે આપણે ગુજરાત ના એક લાખ થી વધુ વસ્તીવાળા શહેરો (More than one million population cities of Gujarat)(Gujarat Cities Population) જાણીએ.

અહિયાં જે આકડા દર્શાવ્યા છે તે ૨૦૧૧ ની વસ્તી મુજબ છે, જયારે અમારી ગુજરાત જીલ્લા, વિસ્તાર, વસ્તી, જાતિપ્રમાણ અને વસ્તીગીચતા માં જે આકડા દર્શાવ્યા છે તે latest છે, તો આપ બને આકડા માં ફર્ક જોઈ confuse ના થઇ જતા😃

(आज हमें गुजरात के लगभग दस लाख आबादी शहरों (गुजरात शहरों की जनसंख्या) के बारे में पता है।

यहां दिखाए गए आंकड़े 2011 की जनसंख्या के अनुसार हैं, जबकि हमारे गुजरात जिले, क्षेत्र, आबादी, लिंग और आबादी में, नवीनतम में दिखाए गए आंकड़े नए हैं, यदि आप इस आंकड़े में अंतर से भ्रमित नहीं होते हैं)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.